Ons Bloemendaal
 

Snel naar:


Actueel

 

Stand van zaken maart 2018.

Inmiddels heeft het participatietraject plaatsgevonden. Dit heeft september 2017 geleid tot een concept Voorontwerp Stedenbouwkundigplan (VSOP) waarin de bebouwing zich niet meer uitstrekt over het hele terrein maar zich concentreert rond de bestaande bebouwing. In het concept VSOP wordt voorgesteld het gebouw "pompstation" te slopen en te vervangen door een gebouw met appartementen, het rondfiltergebouw gedeeltelijk te bebouwen met appartementen en Rijnwaterkleder III uit te kernen en in de kelder sociale woningbouw te realiseren. Dit moet leiden tot de  nieuwbouw van ongeveer 60 appartementen. Het plan bevat geen ideeën voor het gebruik/de ontwikkeling van de op het terrein aanwezige monumenten en de noodzakelijke verplaatsing van Copernicus. Alhoewel wij op zich blij zijn met de geconcentreerdere bouw, waardoor de randen van het terrein vrijer blijven van bebouwing, vonden wij dat er nog te veel haken en ogen en onduidelijkheden aan het plan zaten en konden wij ons niet vinden in de bouwplannen voor Rijnwaterkelder III in verband met de impact op het direct naast de kelder gelegen Binnenduin. Wij hebben ons daarom niet aan het plan kunnen conformeren en onze bezwaren schriftelijk kenbaar gemaakt aan het College van B en W en de gemeenteraad en ingesproken tijdens de beeldvormende avond. Het plan is besproken in de raadsvergadering van 8 maart 2018 waar door de politieke partijen 8 amendementen werden ingediend wat aangeeft dat men ook daar veel vragen had bij het plan. Het plan is met 5 amendementen (in amendement 4 worden de gevel openingen van de in Rijnwaterkleder III te bouwen appartementen beperkt tot de noordzijde), 12 stemmen voor en 6 stemmen tegen, aangenomen.

Meer informatie over dit project vindt u op de website van de gemeente

 

Stand van zaken januari 2017

Op dit loopt er een participatietraject waar alle belanghebbenden, waaronder Stichting Ons Bloemendaal, deelnemen. Het doel van dit traject is dat door het uitwisselen van wensen en ideeen de ontwikkelaar tot een voorstel kan komen voor de ontwikkeling van het terrein dat door alle belanghebbenden gedragen kan worden. Het streven is dit traject in het voorjaar van 2017 af te ronden zodat voor de zomer een Stedenbouwkundig Plan (SP) geschreven kan worden. 

 

Stand van zaken oktober 2015.

Al jaren ligt het in de bedoeling het voormalige waterwingebied van PWN te ontwikkelen. Op het terrein bevinden zich een aantal monumenten waarvoor een nieuwe bestemming gevonden moet worden. Verder stelt men zich voor nieuwbouw toe te voegen. De huidige eigenaar van de grond (de gebouwen zijn thans nog in handen van PWN) projectontwikkelaar Cobraspen heeft daartoe een plan opgesteld waarbij wordt voorgesteld te kiezen uit 2 varianten: wonen en leisure.

Voor ons is van belang dat nieuwe bebouwing passend moet zijn bij de monumenten, passend in het gebied en de omgeving zo min mogelijk moeten belasten. Alhoewel in beide varianten de monumenten worden behouden gaven beide plannen ons niet het gevoel dat een goede keuze kon worden gemaakt.

Wij zijn dan ook erg blij met de alternatieve zienswijze op het gebied, ontwikkelt door de “Stichting Vrienden van Middenduin”,  die naar onze mening wel de juiste handvatten hebben gevonden om tot een goed ontwikkeling van dit gebied te komen.

Wij ondersteunen deze visie en hebben onze mening over de drie varianten kenbaar gemaakt middels een brief d.d. 31 augustus het aan Cobraspen. Een kopie met aanbiedingsbrief is tevens gezonden aan het College van B&W en de leden van de Commissie grondgebied.  Zie de inhoud van deze brief hieronder in pdf.

Download pdf

Voor de visie van de “Stichting Vrienden van Middenduin” kunt u de volgende website raadplegen: Vrienden van Middenduin


© Ons Bloemendaal - design: NPD communications | Interweave